Tyrimas

Integruotas informatikos ugdymas pradinėse klasėse – viena iš naujovių, kurią siekiama išbandyti projekte „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ atrinktose mokyklose, o vėliau įgyvendinti visose Lietuvos mokyklose. Norint patirti sėkmę, būtina kuo tiksliau numatyti galimus sunkumus ir iššūkius. Todėl, įgyvendinant projektą, 2018 metais atliktas mokyklų potencialo ir pasirengimo įgyvendinti integruotą informatikos programą pradiniame ugdyme kiekybinis tyrimas.
Tyrimas atliktas taikant kiekybinį metodą apklausos internetu būdu. Tyrimo tikslinė grupė – pradinių klasių mokytojai. Mokytojai aktyviai dalyvavo tyrime – sulaukta 1342 (t. y. apie 21 proc.) Lietuvos pradinių klasių mokytojų atsakymų iš 52 savivaldybių.

Tyrimo klausimynas sudarytas iš 38 klausimų, suskirstytų į 5 grupes: Informacija apie pradinių klasių mokytoją ir mokyklą, Pamokose taikoma aparatinė įranga ir edukacinės priemonės, Mokinių gebėjimų ugdymas, Neformaliojo ugdymo veiklos, Mokytojų skaitmeninio raštingumo / dalykinės kompetencijos tobulinimas. Klausimyną sudarė dichotominiai, atviri ir uždari klausimai, ne visi klausimai privalomi.

2018 m. gruodžio 19 d. tyrimo rezultatai buvo pristatyti Ugdymo plėtotės centre. Jie atskleidė, kad pradinių klasių mokytojai jau dabar ugdo mokinių informatikos gebėjimus: bent vienos informatikos srities (Skaitmeninis turinys, Algoritmai ir programavimas, Problemų sprendimas, Duomenys ir informacija, Virtualus komunikavimas, Saugumas ir teisė) mokinių gebėjimus įvairiu dažnumu ugdo net 98 proc. pradinių klasių mokytojų. Tačiau šis ugdymas vyksta nevienodai sistemingai. Bendras vidutinis visų informatikos sričių mokinių gebėjimų ugdymo dažnumas yra ne didesnis kaip 1–3 kartus per mėnesį, o tokių informatikos veiklos sričių kaip Problemų sprendimas, Saugumas ir teisė – ne didesnis kaip 2–3 kartus per pusmetį. Srities Algoritmai ir programavimas mokinių gebėjimai šalies mastu visai neugdomi arba ugdomi labai retai. Su tyrimo rezultatais plačiau galima susipažinti tyrimo ataskaitoje.

Apibendrinti tyrimo rezultatai bus naudojami rengiant pradinių klasių mokytojams skirtas kvalifikacijos tobulinimo programas, planuojant konsultacijų aprėptį ir turinį visuotinio informatikos programos diegimo etape (2020–2022 m.).

Tyrimo ataskaita