Mokyklų komandos tobulino skaitmeninę kompetenciją

Skaitmeninė kompetencija yra būtina kiekvienam XXI a. žmogui, todėl ypač svarbu kaip įmanoma anksčiau sudaryti vaikams galimybes naudotis skaitmeninėmis technologijomis mokantis kurti ir tyrinėti, bendrauti ir bendradarbiauti.

Siekiant sudaryti lygias galimybes visiems vaikams ugdyti skaitmeninę kompetenciją, kūrybiškumą, informatinį mąstymą, gebėjimą juos taikyti, projekte „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ įgyvendinama 2.2 veikla „Pradinio ugdymo informatikos programos rengimas, išbandymas ir diegimas“. Įgyvendinant šią veiklą, kartu su pradinių klasių mokytojais kuriamas ir išbandomas integruoto informatikos kurso turinys, vykdomos konsultacijos.

Siekiant padėti pradinių klasių mokytojams pasirengti dirbti su Pradinio ugdymo informatikos programa bei įgyti trūkstamų skaitmeninių kompetencijų, parengtos ir šalies mastu įgyvendintos kvalifikacijos tobulinimo programos:

  • Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimas;
  • Informatikos gebėjimų ugdymas pradinėse klasėse.

Projekte dalyvaujančių mokyklų komandų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimas pradėtas nuo įvadinių mokymų 2021 m. rudenį. Juose dalyvavo daugiau nei 600 mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų, kuriuos konsultavo ir savo patirtimi dalijosi mokytojai-praktikai.

Baigę įvadinius mokymus, nuo 2022 m. vasario skaitmeninės kompetencijos tobulinimą dalyviai tęsė mokymosi aplinkoje „Moodle“.

72 akad. valandų mokymų programą sudaro 4 moduliai: Informacijos valdymas, saugumas, skaitmeninio raštingumo problemų sprendimas; Komunikavimas (skirtas ugdyti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų gebėjimus saugiai ir etiškai komunikuoti elektroninėje erdvėje); Skaitmeninio turinio kūrimas (skirtas plėtoti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų gebėjimus kurti, vaizduoti ir pristatyti įvairų skaitmeninį turinį); Skaitmeninis mokymas ir mokymasis (skirtas tobulinti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio mokymo ir mokymosi gebėjimus).

Kiekvieno modulio turinys pradedamas nuo modulio apžvalgos, toliau keliami tikslai, uždaviniai, aprašoma struktūra ir pateikiami reikšminiai modulio žodžiai su trumpais paaiškinimais. Toliau pateikiama teorinė medžiaga, klausimai apmąstymui, savarankiško darbo užduotys, praktikos darbai ir savikontrolės testai.

Kiekvienas besimokantysis, surinkęs mokymuose 80 ir daugiau procentų taškų, laikomas sėkmingai baigusiu mokymus, šiuo metu pažymėjimus gavo jau beveik 400 besimokančiųjų. Mokymai įdomūs ir naudingi mokytojams bei pagalbos mokiniui specialistams, gauta patirtimi sustiprinusiems savo skaitmeninę kompetenciją.

2022 m. rudenį mokytojai tęs mokymus pagal programą „Informatikos gebėjimų ugdymas pradinėse klasėse“.

Parengė:

Povilas Leonavičius, projekto veiklos 2.2. metodininkas

Giedrė Čiapienė, projekto veiklos 2.2. metodininkė

Vilma Pavelčikaitė- Bialoglovienė, kalbos redaktorė