Parengti metodiniai leidiniai apie informatikos gebėjimų ugdymą pradinėse klasėse

Baigiantis 2021–2022 mokslo metams, parengti trys metodiniai leidiniai apie informatikos gebėjimų ugdymą pradinėse klasėse.

Leidinyje „Pradinio ugdymo informatikos programos ugdymo gairės“ aprašoma galima pradinio ugdymo informatikos ir kitų dalykų integracija: nurodomos mokymosi temos, pateikiama pradinio ugdymo informatikos ilgalaikių planų (nurodant galimas veiklas, integracijos ryšius, reikalingas priemones) pavyzdžių kiekvieniems mokymosi metams, taip pat pradinio ugdymo informatikos pasiekimų lygius iliustruojančių pavyzdžių. Leidinio autoriai pasidalijo savo gerąja patirtimi: leidinyje gausu kiekvienos pasiekimų srities užduočių mokiniams, taip pat pateikiama mokinių atliktų užduočių, demonstruojančių skirtingus pasiekimų lygius, pavyzdžių.

Leidinyje „Rekomendacijos pradinio ugdymo informatikos turinio įgyvendinimui“ aprašytos kokybiškam pradinio ugdymo informatikos turinio įgyvendinimui reikalingos sąlygos ir būtini nacionalinio, regioninio bei mokyklos lygmens pokyčiai; pateikiami ugdymo proceso organizavimo ypatumai ugdant informatikos gebėjimus pradinėse klasėse (ugdymo metodai, ugdymosi aplinka bei reikalingos priemonės). Leidinio autoriai pasidalijo pradinio ugdymo programai baigti tinkamų ilgalaikių asmeninių ir grupinių projektinių darbų rengimo aprašais. Mokytojai ras rekomendacijų, kaip vertinti mokinių pasiekimus ir kaip sudaryti ugdymosi rezultatų aplanką. Leidinyje apžvelgiamos pradinio ugdymo informatikos gebėjimų ugdymui tinkamos skaitmeninės ir neskaitmeninės mokymosi priemonės (įrankiai), suskirstytos pagal pasiekimų sritis ir mokinių amžių.

Leidinyje „Rekomendacijos pradinio ugdymo informatikos turinio pritaikymui specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams“ pateikiama siūlymų, kaip dirbti su įvairių ugdymosi poreikių turinčiais pradinio ugdymo mokiniais, įskaitant gabių vaikų, atvykusių iš užsienio vaikų, mokinių, turinčių įvairių kalbinių poreikių bei mokymosi sutrikimų, ugdymą. Mokytojai gali susipažinti su pradinio ugdymo informatikos gebėjimų integruoto ugdymo pavyzdžiais ir su skaitmeninių ir neskaitmeninių mokymosi priemonių, tinkamų specialiųjų mokymosi poreikių turintiems mokiniams, apžvalga. Šios priemonės suskirstytos pagal pasiekimų sritis ir mokinių amžių.

Tikimasi, kad šie netrukus viešai pasirodysiantys leidiniai bus įdomūs ir naudingi mokytojams bei pagalbos mokiniui specialistams.

Parengė:

Povilas Leonavičius, projekto veiklos 2.2 metodininkas

Vilma Pavelčikaitė- Bialoglovienė, kalbos redaktorė